Tiểu sử tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam -0