Nhóm phái văn chương trước 1945: Đồng thuận trong đa dạng

16:35 29/01/2019

Nhìn lại hoạt động của những nhóm, tổ chức văn chương trước 1945, ở nét sơ lược nhất, người ta không thể bỏ qua sự chen vai thích cánh, thậm chí là “nếm mật nằm gai” của những người cùng chí hướng. 

Ý kiến bạn đọc