Hợp lòng dân thì dân tin

Nhu cầu của niềm tin

18:01 10/11/2017

Niềm tin của nhân dân thực sự có những nhu cầu của nó, với những cấp độ cụ thể. 

Ý kiến bạn đọc