Nhân nghĩa đồng bào

06:56 01/05/2020

Bàn luận sau chiến tranh, chúng ta không chỉ nói đến lòng tự hào chiến thắng, nguyên nhân và những bài học lịch sử. Trên con đường phát triển của đất nước, truyền thống dân tộc ta luôn lấy đạo nghĩa đồng bào làm trọng, chung tay vì một đất nước hòa bình, thống nhất, đoàn kết, phồn thịnh…

Ý kiến bạn đọc