Ngoảnh lại 25 năm trước, nghĩ về 25 năm sau

07:32 28/01/2021

Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, diện mạo đất nước Việt Nam khi đó sẽ như thế nào? Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ý kiến bạn đọc