Còn Đảng còn mình

15:47 11/02/2015

Đảng chọn Công an trong những người tiêu biểu nhất để bảo vệ Đảng; chỉ biết còn Đảng là còn mình. Đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng căn dặn lực lượng Công an như vậy. Đó không chỉ là niềm tin, tình cảm mà còn là vinh dự, trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho lực lượng Công an nhân dân. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân luôn là niềm tin, lẽ sống của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

Ý kiến bạn đọc