Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn góp phần giải phóng Trung Quốc (1949)

22:00 09/10/2019

Đánh thắng quân Tưởng Giới Thạch trong Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, góp phần vào việc thành lập nước CHND Trung Hoa (1-10-1949), Quân tình nguyện Việt Nam đã nêu tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, được nhân dân Trung Quốc quý mến.

Ý kiến bạn đọc