Trăm năm Cách mạng Tháng Mười Nga

10:02 25/10/2017

100 năm sau Cách mạng Tháng Mười Nga, các nhà nghiên cứu lịch sử giờ đây không chỉ dựa trên kho tư liệu quá khứ về cuộc cách mạng và tiến trình CNXH trong thế kỷ XX để nhắc lại những quan điểm truyền thống mà quan trọng hơn, chúng ta cần nhìn nhận bản chất của thế giới mới, của thời đại ngày nay là gì để đánh giá đúng khuynh hướng phát triển, từ đó có nhận thức khách quan về giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười.

Ý kiến bạn đọc