Trí thức Nguyễn Văn Tạo: Từ Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp đến Bộ trưởng Chính phủ cụ Hồ

08:14 18/03/2006

Năm 1920, nước Pháp thực dân đã đặt ách thống trị lên nhiều thuộc địa ở hầu hết các châu lục. Nhưng ngay tại thủ đô Paris, trong cộng đồng "các dân bộc bị áp bức", nhiều nhà cách mạng nổi tiếng đã có những hoạt động tuyên truyền, lên án chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập, tự do cho các  dân tộc bị đô hộ. Bên cạnh Nguyễn Ái Quốc, người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, là Nguyễn Văn Tạo, người được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ý kiến bạn đọc