Công bằng trở thành không công bằng

08:30 17/08/2017

Có những trường hợp điểm ưu tiên tạo ra sự không hợp lý, nhưng cũng có những trường hợp điểm ưu tiên còn tạo ra sự bất công. 

Ý kiến bạn đọc