Đảo ngược cái chết?

14:09 15/07/2016

Cải lão hoàn đồng và trường sinh bất tử là hai ước vọng tối cao của loài người trong suốt lịch sử phát triển. Nhưng dù cố gắng đến đâu, loài người mới chỉ kéo dài được sự sống, chứ chưa khi nào làm được câu chuyện trái với quy luật của tạo hóa. 

Ý kiến bạn đọc