Bên lề một diễn trình đổi mới

08:51 08/08/2020

Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ năm 1986, năm Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đất nước đi vào con đường đổi mới toàn diện. Trong dịp này, những thành tựu – và cả những bất cập - về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, ngoại giao của 30 năm đổi mới đều đã và đang được phân tích, tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc, từ nhiều chiều.

Ý kiến bạn đọc