Đao kiếm ngôn từ

03:18 18/07/2015

Người phương Tây bảo: “Một câu nói gây đau đớn hơn nghìn vết dao”. Người phương Đông nói: “Đao kiếm từ miệng”. Nhưng để đúc kết được điều này, tâm phải tịnh như nước hồ thu. Chứ không phải vác ba tấc lưỡi là đủ hành trang chu du thiên hạ hay sao.

Ý kiến bạn đọc