Đạo đức lối sống Đảng viên

Tề gia trị quốc

16:48 11/06/2019

Vẻn vẹn có bốn chữ truyền đời ấy đủ để nhắc nhớ đạo làm người, đạo làm quân tử, đạo làm quan. Bây giờ, thì có thể gọi là đạo làm cán bộ lãnh đạo.

Ý kiến bạn đọc