Đầu năm đi hội, đi chùa

Nếu cuộc đời đơn giản vậy

12:44 25/02/2019

Tôi không có ý định phản bác quan điểm của bất kỳ ai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. 

Ý kiến bạn đọc