Làm sao để dân được thụ hưởng?

11:22 06/12/2020

LTS: Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, ở mục XII, tiểu mục 2 của Báo cáo chính trị có một phương châm được đưa ra và thu hút nhiều sự chú ý. Đó là phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Và cụ thể, nhân dân sẽ thụ hưởng như thế nào, thụ hưởng gì trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại?

Ý kiến bạn đọc