Kiên định và sáng tạo

11:52 13/12/2020

“Cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Nếu chỉ “kiên định” một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ. Nhưng, nếu không kiên định, mà “đổi mới” một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý trong công tác soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ý kiến bạn đọc