Để thuận lòng dân

Lòng tin - Thông tin - Đối thoại và thấu hiểu

07:40 02/07/2018

Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Ý kiến bạn đọc