trọng dụng nhân tài

Đầu xuân bàn chuyện “cầu hiền đãi sĩ” Tin ngày: 13/02/2021 10:59

Quan điểm trọng dụng nhân tài đã có từ thời xa xưa, với nhiều hình thức “chiêu hiền đãi sĩ”. Năm 1499, vua Lê Hiến Tông đã ban hành một đạo sắc về chấn hưng đất nước, trong đó nhấn mạnh: "Nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí mạnh thì trị đạo mới mạnh. Khoa mục là đường thẳng của quan trường. Ðường thẳng mở thì chân nho mới có".

Không phải nhân tài thì sao trọng dụng được nhân tài! Tin ngày: 22/01/2019 20:29

Đào Duy Từ có tài kinh bang tế thế, nhưng vì lý lịch gia đình thuộc loài “con hát” nên dưới chế độ Đàng Ngoài của Chúa Trịnh, ông đi thi cũng bị gạch tên, nói gì được trọng dụng. Bực quá, ông “vượt biên” vào Nam theo Chúa Nguyễn.