sức mạnh của đám đông

Châu chấu đàn Tin ngày: 09/06/2020 14:52

Một con châu chấu không có gì đáng kể, một trăm con châu chấu cũng không đáng lo nhưng một triệu châu chấu, một tỉ châu chấu thì rất đáng sợ, nhiều hơn nữa thì vô cùng khủng khiếp, đó là sức mạnh của đám đông.