phỏng vấn thanh sắt

Phỏng vấn thanh sắt Tin ngày: 16/05/2015 12:57

Phóng viên (PV): Thưa anh sắt, vai trò của anh trong cuộc sống này chủ yếu là gì?