phỏng vấn cô tấm

Phỏng vấn Cô Tấm Tin ngày: 09/07/2020 15:44

Cô Tấm: Là rất thực mà cũng rất ảo. Ví dụ như ai cũng biết Tấm, Cám. Nhưng cũng chưa ai gặp họ trong đời.