chính trị suy thoái

Suy thoái chính trị1 Tin ngày: 26/10/2016 18:28

Suy thoái chính trị là vấn đề đã nói từ lâu, lần này Trung ương dành hẳn chuyên đề riêng để bàn về suy thoái chính trị, về “tự chuyển biến, tự chuyển hoá”.