cấp phó

Phình ghế cấp phó Tin ngày: 14/11/2017 13:42

Phình lãnh đạo là hiện trạng khiến bộ máy hành chính cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội cồng kềnh, thậm chí có nơi tăng quá mức làm biến đổi cơ cấu tổ chức, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. 

Cấp phó cơ quan thuộc Chính phủ không quá 4 người Tin ngày: 13/02/2016 07:43

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20-3-2016.