Nhà nghiên cứu văn hóa tư tưởng Nguyễn Trần Bạt:

Chúng ta phải nghiên cứu xây dựng một khái niệm hoàn chỉnh về độc lập dân tộc

13:58 28/11/2017

Năm 2012, tôi tình cờ đọc cuốn "Cội nguồn cảm hứng" của nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt, và bị nó hút đi, ngay từ những trang viết đầu tiên. 

Ý kiến bạn đọc