Keo kiết kéo kẹo kẽo kẹt...

10:38 04/01/2021

Thiệt đắn đo hết sức. Phân vân hết sức. Chẳng rõ, phải chọn lấy từ nào trong bài ca dao này. Đọc thì hiểu, nhưng rồi cũng ngần ngừ, văn bản mỗi nơi ghi mỗi phách, nơi thì “kẹo”, nơi thì “kẽo”- mà trong tiếng Việt làm gì có kẽo (dấu ngã)?

Ý kiến bạn đọc