Văn hóa đọc: Văn hóa của nếp sống văn minh và của một xã hội có nhận thức

07:43 06/12/2017

Chúng ta có thể đi đến nhận định ngay rằng, văn hóa đọc của người Việt Nam gần như chưa có, hoặc có nhưng chưa đủ tầm mức để được đánh giá theo đúng hàm nghĩa của văn hóa đọc.

Ý kiến bạn đọc