Nhận thức nhờ học vấn, trí thức phải độc lập

07:42 09/08/2017

“Không cần bằng cấp vẫn có thể có được học vấn. Nhưng nếu không có học vấn thì con người ta dễ tìm kiếm bằng cấp để coi đó là biểu hiện của học vấn và tri thức. Thật bất hạnh cho một dân tộc khi mà người dân của đất nước đó thay vì tôn vinh lao động thì lại trọng bằng cấp, cốt học cho đầy bộ nhớ chứ không cần thực học để tạo nên những giá trị cho xã hội”. (*)

Ý kiến bạn đọc