nguồn cảm hứng lớn lao

Tại sao phải biến cảm hứng thành giá trị? Tin ngày: 25/12/2018 15:59

Một con người, một xã hội, một dân tộc không có cảm hứng sẽ không thể sáng tạo và phát triển.