người Xôviết

Người được Pauxtopxki dắt đi học vẽ dắt đi học vẽ Tin ngày: 26/09/2017 08:26

Người ta biết đến anh, một kỹ sư - thạc sĩ hóa học giỏi ngoại ngữ mà dấu chân đã in đậm ở nhà máy chè, Supe photphat, điện Phú Thọ, điện Thanh Hóa, Apatit Lào Cai,...