má mệt

Những ngày má mệt! Tin ngày: 02/01/2019 10:30

Má đẻ mình đau răng. Mà mình đang bú, má không uống kháng sinh được, sưng hết một bên mặt cứ phải chịu vậy. Đau lắm mà má cứ phải cố.