John Dewey

John Dewey: Giáo dục chính là cuộc sống Tin ngày: 02/04/2016 15:28

Những cuốn sách về triết lý giáo dục thường có xu hướng quy về việc nghiên cứu một số nhà triết học - giáo dục học. Việc này thật sự có cơ sở hay không?