Phùng Tá Chu: Chính khách lớn hai triều Lý - Trần

19:32 10/11/2017

Theo chính sử, Phùng Tá Chu làm quan Nội hầu của triều Lý. Chính ông là người được vua Lý Huệ Tông gọi đến bàn việc truyền ngôi cho con gái Lý Chiêu Hoàng. 

Ý kiến bạn đọc