Dạo quanh facebook (ANTG Giữa tháng số 98)

02:02 28/03/2016

1. Cò việc làm
Bọn này lấy thông tin của các công ty lớn - tên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc nhân sự… và nhu cầu tuyển dụng. Thông tin loại này đầy trên mạng.

Ý kiến bạn đọc